Navigation
Biologické prípravky

Poslanie (misia) pomáhať prírode na základe dlhodobých skúsenosti a praxe dokážeme urýchliť prírodný proces pri likvidácii odpadov biologického pôvodu bez zaťažovania životného prostredia a to nielen v domácnostiach, ale aj v priemysle.


Prečo biotechnológie?

Biodegradácia je proces, ktorý v prírode funguje od nepamäti. Je základným nástrojom, ktorým sa príroda sama udržuje v rovnováhe. V podstate sa jedná o prírodný spôsob recyklácie a spočíva v rozklade organických látok a odpadov na základné chemické prvky. Na konci je oxid uhličitý a voda. Nositeľmi procesov sú miliardy miliárd mikroorganizmov, ktoré sa voľne vyskytujú v prírode a organický odpad využívajú ako svoju potravu. Typickým príkladom biodegradácie v prírode je jeseň, keď opadané lístie stromov sa pôsobením mikroorganizmov premení na živiny a na jar ako hnojivo obohatia pôdu.

Napriek tomu, že príroda disponuje vysokou schopnosťou samočistenia sama si nedokáže poradiť s nadmerným zaťažením spôsobeným činnosťou človeka. Prírodné mikroorganizmy nie sú schopné rozložiť nadbytok odpadu, ktorý sa v prírode objavuje. Jeho odstránenie či rozklad trvá roky a preto je potrebné tomuto procesu pomôcť a urýchliť ho. Biotechnológie to dokážu najlepším možným a šetrným spôsobom. Naše výrobky obsahujú 12 druhov baktérií a enzýmov, pričom jedno malospotrebiteľske balenie obsahuje až 199 miliárd týchto baktérií, čím sa tieto výrobky stávajú vysoko účinné v rozných oblastiach života.

Najčastejšie riešené problémy:

V domácnostiach:
Likvidácia zápachu v žumpách a septikoch
Likvidácia zápachu v suchých WC
Likvidácia zápachu po zostatkoch biologického pôvodu (mäso, mlieko...)
Likvidácia zápachu pri chove domácich zvierat (mačky, psy...)
Spriechodnenie odpadového potrubia
Likvidácia záhradného odpadu kompostovaním
Zamedzenie tvorby plesní
Zlepšenie činnosti domácich čističiek odpadových vôd
V priemysle:
ČOV - stabilizácia biocenózy v aktivačnej zóne
ČOV - zlepšenie separačných vlastností aktivačného kalu
Živočíšna výroba - zníženie tvorby skleníkových plynov (premena čpavku na inú
                            formu dusíku)
Živočíšna výroba - zlepšenie prostredia v chovoch
Živočíšna výroba - skvapalnenie hnoja pre jednoduchšiu manipuláciu
Potravinárska výroba - rozklad tukov a zlepšenie priechodnosti odpadového potrubia
Potravinárska výroba - odstránenie zápachu z odpadového potrubia a lapolu
Hotely, reštaurácie, jedálne - rozklad tukov zo zlepšeným prietokom potrubia
Hotely, reštaurácie, jedálne - zväčšenie hygieny v prevádzkach
Hotely, reštaurácie, jedálne - čistenie odpadových vôd
Hotely, reštaurácie, jedálne - odstránenie zápachu na WC